Project Description

معرفی پروژه :

پروژه گیاهان دارویی بابکان

در مجموعه بابکان، علاوه بر تداوم و حفظ محیط زیست توجه ویژه به گیاهان و فراهم آوردن محیطی که ضمن رعایت کردن اصول باغ های ایرانی، محیطی را خلق کند که علاوه بر جنبه های بصری، بتواند جوابگوی نیازهای استفاده کننده که همان توانبخشي افراد و كمك به هر چه بهتر شدن حس انسان ها به محيط اطراف خود، باشد.

کارفرما :

آقای بابکان و آقای رحمانیان

متراژ : 

60000 متر مربع

مکان پروژه : 

استان فارس

پروژه گیاهان دارویی بابکان