Project Description

معرفی پروژه :

پروژه پارک فصیحیان

معرفی پروژه: در این پروژه استفاده از قابليت های فضای سبز در دستور كار قرار گرفت و متأثر از آن پروژه به سمت خلق فضای جمعی با حداكثر بهره برداری از قابليت های فضای سبز در منطقه سوق داده شد. معماری مناظر و فضای سبز این باغ با الهام از جلوه های زیباشناسی باغ  سازی ایرانی و ژاپنی و منظرهای بومی ایران (نواحی خشک) طراحی شده است.

اینگونه طرح ها از نظر اشتغال زایی و کارآفرینی، جذب گردشگر و افزایش درآمد و رشد و توسعه اقتصادی و نیز کمک به فرآیند بیابان زدایی و حفظ محیط زیست مثمر ثمر خواهند بود.

کارفرما :

شهرداری

متراژ : 

18221.9267 متر مربع

مکان پروژه : 

استان فارس

پروژه پارک فصیحیان