Project Description

معرفی پروژه :

پروژه پارک آبسرد

در این پروژه محدودیتی که طراحان با آن روبرو بودند اختلاف سطح بود که به بهترین حالت ممکن تعریف گردید و فضای مکثی را پدید آورد که از هیاهوی جاده به دور باشد.

کارفرما :

آقای مهندس ترحمی

متراژ : 

4470 متر مربع

مکان پروژه : 

استان فارس

پروژه پارک آبسرد