Project Description

در این قسمت شما را دعوت می کنیم به تماشای نمونه کار های مسکونی از رزومه شرکت معماربنای پایدار

لطفا با ما همراه باشید

طراحی پروژه مسکونی مهندس ترحمی

پروژه آقای مهندس ترحمی

مکان پروژه : استان هرمزگان


جزئیات

طراحی نما آقای جهانیان

پروژه آقای جهانیان

مکان پروژه : استان هرمزگان


جزئیات

طراحی پروژه مسکونی آقای باستان

پروژه آقای باستان

مکان پروژه : استان هرمزگان


جزئیات

طراحی نما آقای محمدزاده

پروژه آقای محمد زاده

مکان پروژه : استان هرمزگان


جزئیات

طراحی مجتمع مسکونی وکلا

پروژه وکلا

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

طراحی نما پروژه مسکونی آقای سروش

پروژه مسکونی آقای سروش

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

طراحی ویلا آقای حسینی

پروژه ویلا آقای حسینی

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

طراحی ویلا آقای رضوی زادگان

پروژه ویلا آقای رضوی زادگان

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

طراحی نما منزل مسکونی آقای یگانه فر

پروژه آقای یگانه فر

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

پروژه آقای دهقانیان

پروژه آقای دهقانیان

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

طراحی نما آپارتمان مسکونی مهندس ترحمی

3 پروژه آقای مهندس ترحمی

مکان پروژه : استان هرمزگان


جزئیات

طراحی نما منزل مسکونی آقای جعفرنژاد

پروژه آقای جعفرنژاد

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

طراحی نما آپارتمان مسکونی آقای آبگون

پروژه آقای آبگون

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

طراحی نما آپارتمان مهندس ترحمی

2 پروژه آقای مهندس ترحمی

مکان پروژه : استان هرمزگان


جزئیات

طراحی نما مسکونی آقای رستگار

پروژه آقای دکتر رستگار

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

طراحی نما مسکونی آقای سلجوقی

پروژه آقای سلجوقی

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

پروژه مسکونی خانم غربی

پروژه خانم غربی

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

طراحی پروژه مسکونی آقای رحمانیان

پروژه آقای رحمانیان

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

پروژه خانم دروند

پروژه خانم دروند

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

پروژه آقای مساوات

پروژه آقای مساوات

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

پروژه آقای حقیقی

پروژه آقای حقیقی

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

پروژه آقای صحراگرد

پروژه آقای صحراگرد

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

طراحی نما پروژه مسکونی آقای سروش

پروژه طراحی نما آقای قناعتیان

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات