Project Description

رزومه تخصصی پروژه های فرهنگی مذهبی شرکت فنی مهندسی معماربنای پایدار در اختیار شماست

با ما همراه باشید

طراحی بازآفرینی آستان مقدس خاندان آیت اللهی

پروژه فرهنگی مذهبی آیت الله آیت الهی

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

پروژه گلزار شهدای رضوان 1

پروژه گلزار شهدای رضوان 1

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

پروژه گلزار شهدا رضوان 2

پروژه گلزار شهدا رضوان 2

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

پروژه مذهبی مسجد بیمارستان

پروژه مذهبی مسجد بیمارستان

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

پروژه گلزار شهدای حیدرآباد

پروژه گلزار شهدای حیدرآباد

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

پروژه مذهبی گلزار شهدای آسمانجرد

پروژه مذهبی کلزار شهدای آسمانجرد

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

پروژه مذهبی گلزار شهدای دستجه

پروژه مذهبی گلزار شهدای دستجه

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

پروژه گلزار شهدای بهجان

پروژه گلزار شهدای بهجان

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

پروژه گلزار شهدای فسا

پروژه گلزار شهدای فسا

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

پروژه گلزار شهدای کرمان

پروژه گلزار شهدای کرمان

مکان پروژه : استان کرمان


جزئیات

پروژه گلزار شهدای کرمان 2

پروژه گلزار شهدای کرمان 2

مکان پروژه : استان کرمان


جزئیات

پروژه گلزار شهدای کراده

پروژه گلزار شهدای کراده

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

پروژه طراحی فرهنگسرا

پروژه فرهنگسرای آمادای کرمان

مکان پروژه : استان کرمان


جزئیات