نقد و بررسی

پروژه های شرکت فنی مهندسی معمار بنای پایدار از تنوع بسیار زیادی برخوردار می باشد

با ما همراه باشید

طراحی کلینیک آب درمانی

پروژه آبدرمانی دانشگاه پیام نور

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

طراحی درمانگاه شهید آذرپیکان

پروژه درمانگاه شهید آذر پیکان

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

طراحی درمانگاه حیدرآباد

پروژه درمانگاه حیدرآباد

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

طراحی درمانگاه آقای مهارت

پروژه درمانی آقای مهارت

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

طراحی استیشن بلوک زایمانی بیمارستان مطهری

پروژه استیشن بلوک زایمانی بیمارستان شهید مطهری

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

طراحی مطب خانم دکتر البرزی

پروژه مطب خانم البرزی

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

طراحی لابی بیمارستان پیمانیه

پروژه لابی بیمارستان پیمانیه

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات