Project Description

پروژه های تجاری از رزومه شرکت معماربنای پایدار برای شما قابل مشاهده می باشد .

لطفا با ما همراه باشید

طراحی مرکز تجاری فرهنگی مطهری

پروژه تجاری شهید مطهری

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

طراحی مرکز فرهنگی تجاری باغ ملی

پروژه تجاری باغ ملی

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

طراحی نما پروژه تجاری آقای اسدپور

پروژه تجاری آقای اسدپور

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

طراحی نما سوپرمارکت

پروژه تجاری سوپرمارکت

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

طراحی نما تجاری مسکونی آقای معید

پروژه تجاری آقای معید

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

پروژه طراحی نما فرودگاه

پروژه طراحی نمای فرودگاه

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

پروژه طراحی داخلی تربیت بدنی

پروژه طراحی داخلی سازمان ورزش و امور جوانان

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

پروژه طراحی داخلی شهرداری

پروژه طراحی داخلی اتاق اداره شهرداری

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات