Project Description

معرفی پروژه :

پروژه مذهبی مسجد بیمارستان

در طراحی مسجد توجه به نکاتی چون اصوال مساجد ایرانی ، توجه هویت نشات گرفته از فرهنگ و جغرفیای منطقه و هویت بخشیدن به اثر به گونه ای که باید حائز اهمیت باشد که در نهایت منجر به بازخوانی مسجد به عنوان فضای عبادی با رعایت اصول سادگی و پرهیز از تجملات و تزیئنات اضافی و در عین حال ایجاد حس تعلق خاطر در فرد شود.

کارفرما :

دانشگاه علوم پزشکی

متراژ : 

280 متر مربع

مکان پروژه : 

استان فارس

پروژه مذهبی مسجد بیمارستان