Project Description

معرفی پروژه :

پروژه طراحی نما فرودگاه

کارفرما :

فرودگاه شهرستان جهرم

متراژ : 

88 متر مربع

مکان پروژه : 

استان فارس

پروژه طراحی نما فرودگاه