Project Description

معرفی پروژه :

پروژه طراحی مقبره

در این المان تفکر تبدیل مربع( زمین و بستر طرح) به دایره(تاج و بام المان) براین اساس است که دایره نماد کیهان است و نماد روشنگری و تمایت وکمال که از طریق مثلث به مربع، نماد زمین و مخلوقات تبدیل میشود و حضور شمسه در مرکزیت المان از آنجاست که مرکز دایره نماد حقیقت ابدی است که نشانگر ذات الهی است که باید تجسم پیدا کند تا بتواند خود را به نمایش بگذارد و این همان شکلی است که میتوان از طریق آن درک کرد که چگونه حقیقت الهی در تمام مخلوقات گسترش می یابد همچنانکه وحدت ذاتی خود را از دست نمی دهد.

کارفرما :

اداره اوقاف

متراژ : 

450 متر مربع

مکان پروژه : 

استان فارس

پروژه طراحی مقبره