Project Description

معرفی پروژه :

پروژه طراحی سقاخانه روستای کناردان

کارفرما :

دهیاری

متراژ : 

280 متر مربع

مکان پروژه : 

استان فارس

پروژه طراحی سقاخانه