Project Description

معرفی پروژه :

پروژه طراحی سازه چادری

هدف از خلق فضا، چنینن است که بستری برای ایجاد مکث و درنگ و دوری از شتابزدگی های زندگی امروزی باشد. از این رو معیارهایی چون افزایش مطلوبیت فضایی و کیفیت محیطی ضرورت می یابد همچنین از فرم تا جزئیاتی مثل مصالح، رنگ، بافت همه و همه باید در راستای رسیدن به این سکون و مکث برآیند.

کارفرما :

اداره اوقاف

متراژ : 

230 متر مربع

مکان پروژه : 

استان فارس

پروژه طراحی سازه چادری