Project Description

معرفی پروژه :

پروژه دیواره استادیوم تختی

کارفرما :

ادراه ورزش و جوانان شهرستان جهرم

متراژ : 

280 متر مربع

مکان پروژه : 

استان فارس

پروژه دیواره استادیوم تختی