Project Description

معرفی پروژه :

پروژه ایستگاه اتوبوس

کارفرما :

شهرداری

متراژ : 

280 متر مربع

مکان پروژه : 

استان فارس

پروژه ایستگاه اتوبوس