Project Description

معرفی پروژه :

پروژه المان شهید حججی 1

برای ساخت یادمان های مناسبتی باید حتما محتوای طرح را متناسب با آن، طراحی و ایده پردازی کنیم. برای هر مناسبت باید به شاخصه ها و نمادهای مرتبط اشاره داشت کلمه اشاره به معنای استعاره، اشارت، ایما، تلویح، رمز، کنایه، گوشه، علامت، رای، نظر، امر، حکم، دستور و فرمان است. گاه اشاره مستقیم می تواند به صفات و القاب باشد که در طراحی المان شهید حججی می تواند اشاره به القاب و صفاتی چون سربلند، سربلند بی سر، و غیره باشد.

در این المان تلفیقی از تصویر و خوشنویسی موجود است به گونه ای که اجزا در کنار هم معنا می یابند و شکل کلی طرح را ایجاد می نمایند و حاوی پیام های ارزشمندی می باشد. در این المان، رسالت خون را شهید حججی و رسالت پیام را هنرهای تجسمی فجر برعهده گرفته اند. به ذکر مختصری از  نمادهای موجود در المان می پردازیم.

مفاهیم رمزگونه و نمادها همواره در هنر ایران برای بیان اندیشه و عقاید آیینی، دینی و مذهبی بوده است و گاه این نمادها بصورت عددی رخ می نمایند، همانند عدد سه در این المان که این عدد با نفس و سه صفت نباتی، حیوانی و عقلانی معرفی شده است. عدد سه صرفاً اصل آفرینش است و گذرگاه میان قلمروهای مریی و برتر را شکل می بخشد (ملک و همکار؛6-7). و از طرفی اشاره به امام سوم شیعیان امام حسین (ع) دارد. المان دارای سه شاخصه که حرکتی به سمت آسمان دارد، با رنگ قرمز معرفی شده است و به صورت ضمنی، شین شهید را تداعی می کند. حرکت نمادین یکی از نقاط از جای خود و جداشدن آن از بیس و تنه خود، اشاره و کنایه ای است به سربلند بی سر در اینجا اشاره مستقیم به ویژگی و صفت شهید حججی دارد و حضور و نمود نام شهید در بطن آن نقطه خود، تلویح و تاکیدی  بر آن خصیصه است.

با توجه به هنر ایران از باستان تاکنون، با مفهوم بال و انسان بالدار و نماد و نشانه بالدار مواجهیم؛ این مفهوم سمبلیک بخش عظیمی از هنر ایران را در خود جای داده است که به نوعی بازگو کننده مسائل اعتقادی و مفهوم و نماد ایزدی است. ایرانیان به دلیل اعتقاد به زندگی پس از مرگ، موجودات بالدار را به تصویر می کشیدند(حاتمی و همکاران،1390؛17). در این المان حضور بال ضمن تاکید بر این اعتقاد کهن ایرانی؛ اشاره به اراده انسان، آزادی طلبی، پیروزی دارد و نیز استعاره ای است از هجرت، عزیمت و رحیل.

کارفرما :

جشنواره هنرهای تجسمی فجر

متراژ : 

280 متر مربع

مکان پروژه : 

استان تهران

پروژه المان شهید حججی 1