Project Description

معرفی پروژه :

طراحی ویلا آقای رضوی زادگان

هدف از گشودگی های وسیع ایجاد شده ، ایجاد محور بصری از درون فضاها به سمت باغ می باشد تا ساکنین بتوانند از زیبایی طبیعت محیط بیرون استفاده کنند. از دیگر ویژگی هایی که در این طرح مد نظر قرار گرفت توجه به کیفیت محیطی فضا است. برحسب نیاز کارفرما ، ریزفضاها مشخص شد و پس از آن فرایند طراحی و تجسم فضاها آغاز گردید.

کارفرما :

آقای رضوی زادگان

متراژ : 

500 متر مربع

مکان پروژه : 

استان فارس

طراحی ویلا آقای رضوی زادگان