Project Description

معرفی پروژه :

طراحی ویلا آقای حسینی

توجه به ویژگی هایی چون برون گرایی فضا در عین حال حفظ حریم ها و محرمیت فضا و سادگی طرح معیارهای اصلی در طراحی ویلا قرار گرفتند. برون گرایی سبب ایجاد ارتباط بصری دائم ساکنین با فضای بیرون می گردد که همچنین توجه به اقلیم خاص منطقه سبب مدنظر قرار دادن تمهیداتی جهت ایجاد شرایط آسایش در ویلا گردید. در بنا برخی از گشودگی ها از لوورهای متحرکی که توسط کاربر برای کنترل نور در فصول مختلف قابل تنظیم است ، بهره می برد.

کارفرما :

جناب آقای حسینی

متراژ : 

760 متر مربع

مکان پروژه : 

استان فارس

طراحی ویلا آقای حسینی