Project Description

معرفی پروژه :

طراحی نما پروژه مسکونی آقای سروش

کارفرما :

آقای سروش

متراژ : 

280 متر مربع

مکان پروژه : 

استان فارس

طراحی نما پروژه مسکونی آقای سروش