Project Description

معرفی پروژه :

طراحی مرکز فرهنگی تجاری باغ ملی

در این پروژه استفاده از قابلیت های فضای سبز اطراف ( پارک ضلع غربی پروژه “باغ ملی “) در دستور کار قرار گرفت و متاثر از آن پروژه به سمت یک بنای عمومی در منطقه سوق داده شد ، به نحوی که امکان حرکت فضاهای سبز را در طبقات ایجاد و بنا را نه به عنوان یک ساختمان منفرد بلکه بنایی عمومی در خدمت بافت شهری منطقه تعریف می کند.

کارفرما :

شهرداری

متراژ : 

38430 متر مربع

مکان پروژه : 

استان فارس

طراحی مرکز فرهنگی تجاری باغ ملی