Project Description

معرفی پروژه :

طراحی فضای داخلی پروژه آقای معین

کارفرما :

آقای معین

متراژ : 

280 متر مربع

مکان پروژه : 

استان فارس

طراحی فضای داخلی پروژه آقای معین