Project Description

معرفی پروژه :

طراحی استیشن بلوک زایمانی بیمارستان مطهری

ایستگاه مامایی در بخش زایمان، مرکزی برای هدایت فعالیت های مامایی است. نظارت بر وضعیت مادران و برنامه ریزی برای کنترل و سرکشی های دوره ای به همه ی اتاق های بخش در ایستگاه صورت می گیرد. این فضا محل اصلی استقرار ماماها در بخش زایمان است که انجام مواردی چون گزارش نویسی و ثبت فرآیندها و فعالیت ها نیز در آن صورت می پذیرد.

از این رو طراحی استیشن ها باید به گونه ای باشد که علاوه بر سهولت در انجام کلیه فعالیت های مدنظر بتواند محیطی را پدید آورد که تنش و درد را کم کند و محیطی امن و مناسب، آرام و دلپذیر را برای زنان و نوزادان را فراهم نماید.

کارفرما :

دانشگاه علوم پزشکی

متراژ : 

280 متر مربع

مکان پروژه : 

استان فارس

طراحی استیشن بلوک زایمانی بیمارستان مطهری