طراحی مقبره02
طراحی مقبره
طراحی مقبره03
طراحی مقبره01

طراحی مقبره

معرفی پروژه:

کارفرما : اداره اوقاف
مکان پروژه : استان فارس

در این المان تفکر تبدیل مربع( زمین و بستر طرح) به دایره(تاج و بام المان) براین اساس است که دایره نماد کیهان است و نماد روشنگری و تمایت وکمال که از طریق مثلث به مربع، نماد زمین و مخلوقات تبدیل میشود و حضور شمسه در مرکزیت المان از آنجاست که مرکز دایره نماد حقیقت ابدی است که نشانگر ذات الهی است که باید تجسم پیدا کند تا بتواند خود را به نمایش بگذارد و این همان شکلی است که میتوان از طریق آن درک کرد که چگونه حقیقت الهی در تمام مخلوقات گسترش می یابد همچنانکه وحدت ذاتی خود را از دست نمی دهد.