سردرورودی033
سردرورودی
سردرورودی022

طراحی سردر ورودی شهر

معرفی پروژه:

کارفرما : شهرداری

مکان پروژه : استان فارس

از یک سو سردر هر شهر، معرف آن شهر است. از سوی دیگر می تواند نقش نمادینی داشته باشد نمادهایی که از باورها و اعتقادات مردم شهر نشات می گیرد. آنچه در طراحی این سردرها می بینید گزیده ای است از ویژگی های اجتماعی و فرهنگی و باور و اعتقادات مردم همان شهر که به گونه ای بزرگنمایی شده است و جنبه نمادین به خود گرفته است.