فضای مکث دنج02
فضای مکث
فضای مکث دنج01
فضای مکث دنج

طراحی سازه چادری فضای دنج نشستن

معرفی پروژه:

کارفرما : اداره اوقاف
مکان پروژه : استان فارس

هدف از خلق فضا، چنین است که بستری برای ایجاد مکث و درنگ و دوری از شتابزدگی های زندگی امروزی باشد. از این رو معیارهایی چون افزایش مطلوبیت فضایی و کیفیت محیطی ضرورت می یابد همچنین از فرم تا جزئیاتی مثل مصالح، رنگ، بافت همه و همه باید در راستای رسیدن به این سکون و مکث برآیند.